Región Nové Mesto nad Váhom - Podolie

podolie

Podolie erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, M.R.Štefánika 566, 916 22 Podolie

Telef. spojenie: 032/779 41 02

 

E-mail: podolie@podolie.sk

Webstránka: www.podolie.sk

Starosta: PaeDr. Rastislav Bobocký - starosta@podolie.sk

Partnerská obec:

Mikroregión: Mikroregión Dubová

Nadmorská výška: 188 m n. m.

Počet obyvateľov: 1 976

Rozloha: 1 726 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Podolie

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad


Zaujímavosti:

Menšie obecné časti: Korytnianske kopanice, Obuchovci, Ošmek, Podolské kopanice

 

Obec je patrí do Matúšovho kráľovstva. Matúšovo kráľovstvo je významným artiklom v oblasti cestovného ruchu. Zakladá sa na bohatej a príťažlivej feudálnej histórii, tajomných hradoch a zámkoch a povesťami opradenom kraji. V roku 2003 vznikol areál miniatúr Slovenských hradov, zámkou a kaštieľov (Park miniatúr). Nachádzajú sa tu modely stavieb v ich skutočnom stave i dobových rekonštrukciách. Miniatúry sú v mierke 1:25 až 1:100. Možnosť vidieť 30 modelov rekonštruovaných pamiatok: Hrad Branč, Živánska veža, Krupinská vartovka, Kostolík v Klížskom Hradišt, Banskoštiavnický Nový Zámok, Hrad Jelšava, Hrad Revište, Holíčsky zámok, Hrad Lednica, Lančársky kostolík, Hrad Rákoš, Hrad Zniev, Šivetický hrad, Hrad Tematín, Kostolík Kalná Roztoka, Kostolík Lukov-Venécia, Kostolík Topoľa, Kostolík Inovce    Hrad Hričov, Hrad Súľov, Hrad Korlátka, Kostol v Tvrdošíne, Hrad Velika, Hrad Medzianky, Hrad Vršatec, Hrad Čachtice, Hrad Červený kameň, Zvonica Hronsek, Kostol vo Svätom kríži a Šarišský hrad. - www.matusovo-kralovstvo.sk


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:


Šport:

OŠK Podolie

Futsalový klub Dragons Podolie


Významné osobnosti:


História:

Prvá zmienka o obci Podolie pochádza z roku 1332, kedy sa uvádza pod menom Lessak ako súčasť Čachtického panstva. V listine z roku 1392 sa spomína obec pod názvom Lessethe. Listina je kráľa Žigmunda, ktorý daroval Čachtické hradné panstvo, a obec ako jeho súčasť, svojmu obľúbencovi, sedmohradskému vojvodovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Aj ďalšia história obce je úzko spätá s históriou Čachtického panstva. Po smrti Ctibora II. v roku 1435 patrilo v rokoch 1436 až 1567 rodu Országhovcov. V roku 1569 dostalo panstvo nových zemepánov. Maximilián I. ho dal do zálohy Uršule Kanyžajovej, vdove po Tomášovi Nádasdymu, a ich synovi Františkovi. Po Františkovej smrti v roku 1604 sa majiteľkou panstva stala jeho manželka - Alžbeta Báthoryová, smutne známa ako „čachtická pani“, ktorá počas svojho života zavraždila desiatky mladých dievčat. Alžbeta zomrela v roku 1613. V tomto roku dochádza k prvému deleniu majetku medzi jej deti, medzi Nádasdyovcov a Drugethovcov. V roku 1617 bolo panstvo delené druhýkrát. Rod Nádasdyovcov stratil svoj podiel v roku 1670. V rokoch 1792 a 1932 obec vyhorela. Obyvateľstvo sa zaoberalo výlučne poľnohospodárstvom.


Literatúra o obci:

Gúčiková, K.: Kedysi v Podolí (vychádza v roku 670. výr. prvej písomnej zmienky o Podolí). 2002. 111 s.


Prírodné podmienky:

Do katastrálneho územia obce zasahuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, vyhlásená v roku 1976. Prírodná pamiatka - Brehové porasty Dubovej bola vyhlásená v roku 1983.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky: (zdroj: www.podolie.sk)

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja stojí na terénnej vyvýšenine nad Podolským potokom. Postavený bol v roku 1332. Pôvodný gotický kostol bol v rokoch 1748-1758 prestavaný a rozšírený o dve kaplnky po stranách. Rok ukončenia stavby (1758) je vytesaný na bočnom vstupe do podvežia. Pristavená veža bola postavená v rokoch 1751-1758. Zvony, nachádzajúce sa vo veži, sú z rokov 1803, 1889 a 1905.

Areál kostola je opevnený kamenným múrom s opornými piliermi a niekoľkými strieľňami. Do areálu vedú dva vstupy. Vstup od fary umožňuje schodište. Vstup zo západnej strany je na úrovni okolitého terénu. Z vnútornej strany je v múre zamurovaných niekoľko náhrobných kameňov z 18.-19. stor. Renesančné opevnenie bolo vybudované pravdepodobne po roku 1663, keď osmanská armáda obkľúčila a obsadila pevnosť Nové Zámky. Opevnenie bolo obnovené v 18. stor. a opravované aj v pomerne nedávnej dobe. Mimo opevneného areálu je dnes umiestnený cintorín s domom smútku.

Pôvodný gotický kostol bol v rokoch 1748-1758 prestavaný a rozšírený. Rok ukončenia stavby (1758) je vytesaný na združenom klenáku kamenného ostenia pôvodného bočného vstupu do podvežia. Pristavená veža bola postavená v rokoch 1751-1758. Nový vstup do podvežia a priamo aj do kostolnej lode, bol otvorený v roku 2000 na deň Nanebovzatia Panny Márie, ktorej sviatok sa svätí 15. augusta. Impozantné dvojkrídlové dvere s bronzovým reliéfom sv. Juraja, patróna kostola, s drakom, ktorého podľa legendy premohol, zhotovil Andrej Michalík.

Z podvežia sa pôvodne točitým schodišťom vystupovalo k zvonom. Dnes je schodište odstránené a do veže sa vstupuje z murovaného chóru. Veža má polkruhové okná. Za zvukovými oknami sú umiestnené tri zvony na elektrický pohon a nad nimi hodiny. Na členenej helmici pokrytej škridlou je železný kríž.

Jednoloďová stavba kostola so vstavanými piliermi, ktorých hlavice tvorí výrazná rímsa, je zaklenutá pruskými klenbami s dvojitými medziklenbovými pásmi. Presbytérium má polygonálny uzáver a lunetovú klenbu. Exteriér kostola a veže je čiastočne členený lizénovým rámom. Loď' kostola je rozšírená kaplnkami po oboch stranách kostola. Severnú kaplnku veriaci nazývajú častkovská a južnú podolská kaplnka. Na ľavej severnej strane je pristavená sakristia. Na západnej strane lode je vstavaný organový chór s konvexne-konkávnym parapetom. Pod podlahou kostola by sa mali nachádzať krypty, z ktorých jedna by mala patriť zemepanskej rodine Očkajovcov.

Na strope kostola je bohatá, ale novšia maliarska výzdoba, pravdepodobne od akademického maliara Edmunda Massányiho (1907-1966) z Nitry. Ornamentálnou výzdobou alebo mramorovaním, sú pokryté aj steny. Na strope v presbytériu sú v okrúhlych medailónoch zobrazení evanjelisti sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Ján okolo ústrednej maľby Posledná večera. Na stenách sú v medailónoch zobrazení sv. Augustín, cirkevný otec, sv. Pavol, apoštol, sv. Anna, matka Panny Márie, Panna Mária s Ježiškom a sv. Peter, apoštol. Tematický cyklus príbehov Starého a Nového zákona, vyobrazený na strope, sa odvíja v dvoch pásoch od chóru, smerom do presbytéria. Maľby zobrazujú príbeh Kaina a Ábela, Mojžiša, sv. Rodinu, Vzkriesenie Lazára, Návrat márnotratného syna a Poslednú večeru. Nad vstupom do častkovskej kaplnky cyklus dopĺňa Zvestovanie. V priestore nad kamennou krstiteľnicou, na pravej strane lode, je zobrazený Kristov krst. Nad vstupom do podolskej kaplnky je zobrazený sv. Cyril a sv. Metod ako biskupi. Výzdobu kostola dopĺňa aj malý gobelín Posledná večera, zavesený na stene vedľa kazateľnice.

 

Rímskokatolícka fara - Veľká jednopodlažná, dvojkrídlová klasicistická budova, postavená vdovou po Jurajovi Erdôdym v roku 1825 na mieste staršej fary. Do miestností bol prístup z obvodovej chodby. Fasády budovy boli hladké, nad oknami boli polkruhové hladké emblémy. Dnes sa z pôvodnej budovy zachovala len časť. Na mieste časti starej fary bola postavená nová moderná budova fary.

 

Kaplnka Panny Márie Immaculaty - Na pravej strane štátnej cesty Krakovany - Čachtice, pred domom č. p. 654 a 655, stojí malá murovaná kaplnka, zasvätená Panne Márie. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom. Interiér kaplnky má valenú klenbu a murovanú oltárnu menzu, na ktorej je umiestnená drevená polychrómovaná plastika Panny Márie - Immaculaty Po stranách sú umiestnené dve plastiky anjelikov a svietniky. Nad oltárnou menzou je zavesený novší obraz Božského srdca Ježišovho a obraz Panny Márie. Sedlová strecha je krytá škridlou. Na murovanom štíte je umiestnený železný kríž. Fasáda kaplnky je na rohoch členená pilastrami s rímsovými hlavicami. Na priečelí je zvýraznený štukový pseudoportál so vstupom zakončeným poloblúkom, do ktorého sú vsadené dvere, zhotovené z kombinácie dreva, kovu a skla. Na dverách je pripevnená malá pokladnička na milodary. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (lat. immaculata conceptio Mariae) sa svätí 8. decembra.

 

Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej - Na odbočke zo štátnej cesty Krakovany - Čachtice, na Farskú ulicu, stojí malá murovaná kaplnka s trojhrannou dispozíciou, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Interiér kaplnky má klenutý strop. Na oltárnej menze je umiestnená drevená polychrómovaná plastika Piety. Po stranách Piety sa vznáša dvojica anjelov, korunujúcich Pannu Máriu. Dole sú umiestnene menšie plastiky sv. Štefana (?) a sv. Alžbety. Ihlanovitá strecha, zdvihnutá nad členenou rímsou, je krytá škridlou a ukončená železným krížom. Fasáda kaplnky je na rohoch polokruhovo vybratá a členená pilastrami. Do vstupu, zakončeného poloblúkom, sú vsadené drevené dvere s okienkami. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sa svätí 15. septembra.

 

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého - Na odbočke Farskej ulice do Korytňanskej ulice stojí malá murovaná kaplnka, zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom. Interiér kaplnky má valenú klenbu a murovanú oltárnu menzu, na ktorej je umiestnená drevená polychrómovaná plastika sv. Jána Nepomuckého. Socha svätca je zobrazená v kanonickom rúchu bez biretu, s krížom v ľavej ruke. Pri nohách mu kľačí anjelik, ktorý drží knihu, po stranách sú umiestnené svietniky. Sochy sv. Jána Nepomuckého boli najčastejšie umiestňované na mostoch a pri vode. Sedlová strecha kaplnky je pokrytá plechom. Na murovanom štíte je umiestnený železný kríž s prerezávaným nápisom MÁRIA. Do vstupu, zakončeného poloblúkom, sú vsadené drevené dvere s preskleným vrchom a okienkami v tvare kríža. Sv. Ján Nepomucký je patrónom mlynárov, pltníkov, lodníkov a spovedníkov. Jeho uctievanie sa rozvinulo po kanonizácii v roku 1729. Jeho sviatok sa svätí 16. mája.

 

Socha Sv. Floriána - V strede obce na ulici Ľ. Štúra stojí kamenný postament štvorcového pôdorysu, s volútovými motívmi, zakončený viacnásobne profilovanou rímsou. Na rímse stojí stĺp s toskánskou hlavicou, s plastikou sv. Floriána, zobrazeného ako rímskeho vojaka, vylievajúceho z vedierka vodu na horiaci dom. Na rímse, pred stĺpom, je umiestnená plastiky Panny Márie Immaculaty. Pod plastikou je pripevnený železný svietnik. Je patrónom hasičov a kominárov. Jeho sviatok sa svätí 4. mája. Na postamente pomníka je vyrytý latinský nápis: Virgo Maria iuce et Floriani Podola Sancti Curae corsec?a tecta domusgue 1793 RENOVATA 1846

 

Socha Sv. Urbana - V areáli rímskokatolíckej fary stojí rekonštruovaný pomník sv. Urbana z roku 1831. Pomník sa pôvodne nachádzal v polohe Čunová. Na kamennom postamente stojí stĺp obdĺžnikového pôdorysu, na prednej stene zdobený kanelúrou s tabuľkou s vyrytým latinským nápisom. Na členenej a zdobenej rímse stojí plastika sv. Urbana s tiarou na hlave. V pravej ruke drží berlu a v ľavej knihu, na ktorej je položený strapec hrozna. Sv. Urban pápež žil v 2. stor. a zomrel mučeníckou smrťou. Jeho uctievanie je rozšírené predovšetkým v oblastiach produkcie vína. Aj v Podolí bol pomník postavený pri dnes už zaniknutých vinohradoch.

 

Socha Najsvätejšej Trojice - Na križovatke štátnej cesty Krakovany - Čachtice a odbočky na Korytnianske kopanice stojí na kamennom postamente štvorcového pôdorysu zakončenom viacnásobne profilovanou rímsou stĺp s toskánskou hlavicou. Na širokej rímse stĺpa je umiestnená plastika Najsvätejšej Trojice - Boh Otec, Syn a Duch svätý v podobe holubice. Okolo pomníka je novodobá železná ohrada. Na postamente pomníka je vyrytý latinsky nápis: EX VOTO uravit fieri in honorem S.S. Trinitatis Josephus Maszar Am consorte sua Anno patechat 1791

 

Zvonica v Korytnom - Na Korytňanskej ulici stojí murovaná zvonica štvorcového pôdorysu s ihlanovou strechou, pokrytou plechom a ukončenou guľou so železným krížom. V dolnej časti sú vstupné dvere, v hornej časti tri otvorené okná, zakončené polkruhovým oblúkom. V nike obloženej drevom a hore rámovanej plechom, umiestnenej medzi pásovou rímsou nad vstupom, je sadrová polychrómovaná plastika Panny Márie. Pod nike je pripevnený železný svietnik. V hornej časti zvonice je drevená konštrukcia a jeden zvon. Stavba pochádza z 1. pol. 19. stor.

 

Zvonica na Korytnianskych kopaniciach - Na Korytnianskych kopaniciach, pri dome č. p. 957, stojí murovaná zvonica štvorcového pôdorysu s ihlanovou strechou, pokrytou plechom a ukončenou železným krížom. V dolnej časti sú vstupné dvere a v hornej časti štyri otvorené okná, zakončené polkruhovým oblúkom. V hornej časti zvonice je drevená konštrukcia a dva zvony na elektrické zvonenie. Stavba pochádza zo začiatku 20. storočia.

 

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne - Na Korytňanskej ulici stojí kamenný pomník padlým v 1. svetovej vojne. Na pätke, ukončenej polkruhom, je vpredu vyrytý nápis: NA ČESŤ PADLÝM VOJAKOM DALO POSTAVIŤ POTRAVNÉ DRUŽSTVO KORYTNÉ. Na pätke je umiestnený podstavec s ústrednou plastikou stojaceho Krista, s rozpaženými rukami a anjelom, držiacim v náručí telo mŕtveho vojaka. Na ľavej strane podstavca s plastikami je vsadená obdĺžniková čierna sklenená tabuľka s menami padlých.


Turistika:


Video:

 


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Podolie

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: 1

Fotogaléria:

 

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja z roku 1332 v Podolí

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja z roku 1332 v Podolí

 

park miniatur podolie

 Park miniatúr

 

park miniatur podolie

 Park miniatúr

 

 Miniatúra Čachtického hradu v Parku miniatúr

 Miniatúra Čachtického hradu v Parku miniatúr

 

fara podolie

Rímskokatolícka fara

 

Futbalový štadión v Podolí

 

kulturny dom Podolie

Kultúrny dom v Podolí

 

 

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk