Región Nové Mesto nad Váhom - Hrachovište

hrachoviste

Hrachovište erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Hrachovište 255, 916 15 Hrachovište

Telef. spojenie: 032/779 03 02

Fax: 032/779 03 02

E-mail: obecnyurad@hrachoviste.sk

Webstránka: www.hrachoviste.sk

Starosta: Ing. Ivan Kolník

Partnerská obec:

Mikroregión: Stredné Považie, Jaslovské Bohunice

Nadmorská výška: 230 m n. m.

Počet obyvateľov: 723 (k 31.3.2010)

Hustota obyvateľstva: 73

Rozloha: 921 ha (zdroj: www.hrachoviste.sk)

Obecný úrad Hrachovište

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:


Šport:

- TJ Hrachovište

- Dobrovoľný hasičský zbor v Hrachovišti


Významné osobnosti:

- Plk. Imrich Gablech, v. v., čestný občan Obce Hrachovište – pilot RAF (kráľovských vzdušných síl), vyznamenaný v ČR Radom bieleho leva

- PhDr. Titus Kolník – významný slovenský archeológ

- Prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc. – vysokoškolský pedagóg

- Prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc. – vysokoškolský pedagóg


História:

Prvýkrát sa písomne spomína r. 1392 pod názvom Hrachowich v súpise majetkov čachtického panstva. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, prekvitalo tu košikárstvo. Množstvo archeologických nálezov z oblasti čachtického hradného vrchu a okolia svedčia o trvalom osídlení tejto oblasti už v predslovanskom období. Časté sú nálezy z mladšej doby kamennej, približne z tretieho tisícročia pred naším letopočtom. Prvá písomná zmienka o Hrachovišti pochádza z roku 1392. Ide o listinu kráľa Žigmunda, ktorou daroval Čachtické hradné panstvo a jeho súčasť Hrachovište Ctiborovi zo Ctiboríc. Aj ďalšia história obce je úzko spätá s históriou Čachtického hradného panstva. Po smrti Ctibora II. v roku 1434 patrilo panstvo spolu s obcou v rokoch 1436 až 1567 rodu Országhovcov. Po smrti Krištofa Országa sa panstvo stalo opäť kráľovským majetkom. V roku 1602 kúpil od panovníka Rudolfa II obec spolu s panstvom František Nádasdy. Rod Nádasdyovcov vlastnil celé panstvo do roku 1613, jeho časť do roku 1670. Druhú časť získal po delení majetku rod Drugethovcov. Do histórie obce postupne zasahovali vpády Husitov od roku 1428, Turkov od roku 1530, ktoré sa až do konca 17. storočia striedali resp. spájali s protihabsburskými povstaniami – postupne Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626, Juraja I. Rákocziho v rokoch 1644 až 1645 a Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 až 1711. Dôvodom protihabsburských povstaní bola nielen snaha o náboženskú slobodu, ale predovšetkým vlastné politické ciele. V rokoch 1709 až 1712, a v rokoch 1831, 1832 a 1856 postihli obec veľké morové epidémie. Poddanstvo bolo v Hrachovišti i v ostatných obciach Čachtického panstva zrušené v roku 1848.


Literatúra o obci:


Prírodné podmienky:

Oblasť Hrachovišťa sa vyznačuje pestrým geologickým zložením komplikovanými štruktúrnymi pomermi. Masív hrachovišťských Malých Karpát je budovaný vápencami (vrchnotriasové vápence sú staré 195 miliónov rokov).

 

Nachádzajú sa v nich aj skameneliny morských živočíchov a rôzne podzemné priestory. Rovinný až vrchovinový povrch chotára tvoria mladšie treťohorné zlepence, pieskovce, staršie treťohorné pieskovce, ílovce, kriedové pieskovce, bridlice a staršie druhotné dolomity.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Rímskokatolícky barokový kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1750 až 1756. Tvorí ho jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, ktorá pochádza z roku 1755. Menšou úpravou prešla v 20. storočí. Fasáda veže je empírová so zaujímavou, skoro ľudovou ornamentikou.

 

Pamätník obetiam padlým v I. svetovej vojne


Turistika:

Obcou prechádza Kopaničiarska cyklomagistrála s napojením na Malokarpatskú cyklomagistrálu v Čachticiach. Okrem toho sú tu podmienky cykloturistiky i smerom na obec Krajné či horskej cykloturistiky do pohoria Malé Karpaty. Z obce vedie značená turistická trasa žltej farby na Veľký Plešivec, kde sa napája na modrú značku vedúcu na Čachtický hrad.


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Hrachovište

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: áno

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

kostol Hrachovište

Rímskokatolícky barokový kostol Navštívenia Panny Márie

 

Hrachovište

 

vstupná tabuľa do obce Hrachovište

 

drevene mosty v Hrachovisti

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

www.nmnv.sk

Dátum aktualizácie: 14.3.2015

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk